Ordensreglement

Rødbyhavn Inderhavn

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 266 af 11 marts 2009 om havne og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 28.03 2012 i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. 

Nærværende bestemmelser er gældende for alle skibe og fartøjer der anløber Rødbyhavn Trafikhavn. Hvor ikke andet er anført er bestemmelserne i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, Trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 1146 af 25. november 2004, bilag 1 gældende. Der henvises i øvrigt til havnens til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Havnens område (vandareal) er mod øst begrænset af en linie imellem E-ende af kaj 10 (54º39,258933’N - 011º20,751817’E) og stenkassen SW for kaj 4 (54º39,252017’N - 011º20,793133’E).

Skibe omfattet af ISPS reglerne samt alle skibe, der medfører last, som ønsker at anløbe Rødbyhavn Trafikhavn, skal forinden anmelde dette skriftligt (gerne e-mail) med angivelse af følgende:

 • Skibsnavn, flagstat, kaldesignal, BT og IMO nummer.
 • Forventet ankomst (ETA) og afgang (ETD), begge efter UTC, bemærk at begge skal opgives som dato og klokke tidspunkt.
 • Ønsket kaj, godstype, mængde og evt. behov for kran.
 • Foregående havn og næste havn.
 • Identifikation af mægler og kunde.
 • Oplysning om skibets nuværende sikringsniveau i henhold til ISPS.
 • Liste over de 10 sidste havne og disses ISPS sikringsniveau, erklæring om hvorvidt skib-til-skib operationer har fundet sted eller der har været taget særlige forholdsregler i henhold til ISPS.
 • Navn på autoritet der har udstedt skibets ISPS certifikat eller eventuel undtagelse fra ISPS.
 • Oplysninger om affald jfr. havnens affaldshåndteringsplan.
 • Skibe tildeles i almindelighed kaj efter tørn. Havnen forbeholder sig dog retten til atbestemme til hvad, af hvem og i hvilken orden kajerne benyttes.

Skibe skal senest ved afgang fra havnen oplyse det faktiske ankomst- og afgangstidspunkt til og fra havnen, anmeldelsen skal være skriftligt (gerne e-mail) med angivelse af:

 • Skibsnavn
 • Afgangshavn
 • Faktisk ankomst (ATA) og afgang (ATD), begge efter UTC, bemærk at begge skal opgives, som dato og klokke tidspunkt.
 • Næste havn.
 • Identifikation af mægler og kunde.
 • Godstype
 • Ladningens faktiske vægt.

I ”vestre havn” er der en fartbegrænsning på 5 knob og i ”nordre havn” er fartbegrænsningen 3 knob.

Ved anduvning og afsejling skal skibe kalde ”Rødby Færge” på VHF-kanal 74 før ankomst og afgang for at få sejladstilladelse. ”Rødby Færge” er bemandet i døgndrift.

Sejlads i havnen med fiskerbåde og lystbåde skal foregå med forsigtighed og må ikke være til gene for den øvrige trafik.

Slæb ind og ud af havnen skal udføres af to slæbebåde – begge slæbebåde skal have et pæletræk, der gør den i stand til at klare slæbet alene. Dette i henhold til aftale med Scandlines, der er havnemyndighed i ydre havn og besejler den gravede rende.

Uvedkommende færdsel på ISPS-områder er forbudt.

Parkering er kun tilladt på havnens område i de afmærkede parkeringsbåse og parkeringsarealer eller efter nærmere aftale med havnen.

Camping på havnen med campingvogne/biler er forbudt, medmindre der foreligger en aftale med havnemyndigheden herom.

Der skal overalt i havnen, på gade- og kajarealer samt på de enkelte firmaers anlæg og områder til enhver tid være rent og ryddeligt. Havnen kan om fornødent udstede påbud om oprydning og rengøring.

Havnemyndigheden kan – om fornødent ved politiets bistand – forlange enhver person fjernet fra havneområdet, såfremt forholdene giver anledning dertil.

Godkendt af havnens bestyrelse den 10 maj 2012

 

Download regulativ for udskrivning