Forretningsbetingelser

Nakskov Havn og Rødbyhavn Inderhavn

Forretningsbetingelserne for begge erhvervs havne er trådt i kraft i 2016 og beskriver alle forhold omkring havnenes forretningsgange.

1.1 INDLEDNING

For anløb af Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn gælder Ordensreglement for den pågældende havn og hvor intet er anført gælder  Standardreglement for danske havne
Takster
Havnens takster fremgår af separat prisblad. Udenfor arbejdstid indregnes et tillæg for overtid.

1.2 FACILITETER

NAKSKOV HAVN

Besejling:

Sejlrenden er 8,5 m dyb og 40 m bred på lige stræk samt 80 bred i svingene. I øvrigt henvises til Den Danske Havnelods og søkort nr 144. Over alt i havnen gælder en hastighedsbegrænsning på 5 knob.

Ka​jer:

Havnen er ejer af følgende kajer: 320 m med 7,5 m dybde, 400 m med 6,3 m dybde og 350 m med 3,00 m dybde. Derudover råder havnen i et samarbejde med ”Nakskov Industri og Miljøpark” over ca 250 m kajer med 8,5 m dybde og 420 m med 6,3 m dybde på det tidligere ”Nakskov Skibsværft”.

Udstyr:

1 mobilkran med løftevne på 11,5 ton SWL. På området ”Nakskov Industri og Miljøpark” desuden en 100 tons SWL tårnkran. 
Bugserbåd med 3 t pæletræk.

RØDBYHAVN TRAFIKHAVN:

Besejling:

Havnen er 5 m dyb og tillader skibe med dimensioner på op til 90 m længde, 20 m bredde. I øvrigt henvises til den Danske Havnelods og søkortene nr.185/186. I  vestre havn gælder en fartbegrænsning på 5 knob og  i nordre havn max 3 knob.
Bemærk at ”Rødby Færge” skal kaldes før anløb og afsejling for anmodning om tilladelse til anløb/afsejling  på VHF kanal 74

Kajer:

Havnen er ejer af følgende kajer: kaj 4 -- 390 m,    kaj 5 -- 125m ,    kaj 6 -- 210 m,    kaj 7 – 80 m der pt er udlagt med pontonbro på 60 m,    kaj 8 – 50m der anvendes som bunkerskaj,     kaj 9 – 40 m der fortrinsvis anvendes til udrustningskaj for Bådeværftet.  og     kaj 10  -- 95 m.

Udstyr:

1 mobilkran med løfteevne på 32 tons

Kommunikation

Vagttelefon: 2445 8290

Havnekontor Nakskov Havn:

Telefon:  5467 7332      24/7
Telefax:  5492 5113
VHF Kanal 12, 13 og 16
E-mail:  havne@lolland.dk
Hjemmeside:  www.nakskovhavn.dk 

Havnekontor Rødbyhavn Trafikhavn:

Telefon 5460 5722 
Telefax 5460 0934
VHF kanal 74
E-mail havne@lolland.dk
Hjemmeside    www.rodbyport.dk.  

Kajinstallationer

Tilslutning kun efter aftale med havnen.
Elinstallationer i almindelighed 220/380V tre faset 16 A, 32A, 63A eller 220V 10A. Ferskvand er tilgængeligt på alle
kajer. Almindeligt køkkenaffald afhentes efter aftale.

For skibe der anløber havnen med henblik på lastning/losning, modtager havnen uden beregning 200 liter olieholdigt spildevand.  Der henvises i øvrigt til havnenes affaldshåndteringsplaner.

2.1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

a) Anløb og henliggen i havnen  betales af alle skibe, og alt andet flydende materiel en afgift (skibsafgiften). Skibsafgiften betales uanset hvad formålet med anløbet har; eksempelvis kan det være for landsætning og ombordtagning af passagerer, turisme, lastning eller losning af varer, oplægning, ombygning, reparation bunkring, proviantering og lignende.

b) Skibsafgiften påhviler skibet, se prisblad. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.
Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdatoen.

c) Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT), således at brøkdele af (BT) bortkastes, og skibsafgiften dækker skibets henliggende i 5 dage, dog kun hvis der kan anvises plads i havnen. Henligger skibet mere end 5 dage, betales for en ny 5-dages periode for hver gang perioden udløber. Hvis ikke skibet har et nationalt eller internationalt målebrev beregnes skibsafgiften pr BT  af et tal svarende til deplacementet divideret med 2. Hvis ikke deplacementet er kendt beregnes dette som længden gange bredden gange middeldybgangen gange 0,8.

d) Specialfartøjer, slæbebåde og  arbejdsfartøjer betaler havneafgift efter længde (LOA), havneafgiften dækker skibets henliggende i 1 dag.

e) Skibe der ilandsætter eller om-bord- tager passagerer skal betale passagerafgift

f) Ovennævnte afgift påhviler skibet. Med mindre andet aftales opkræves afgiften hos den virksomhed hvormed aftale om skibets anløb er indgået. Skibet har først tilladelse til afsejling , når afgiften er betalt

2.2 FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

Fritaget for skibsafgift er alene skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer.

2.3 ANDEN BRUG AF HAVNENS FACILLITETER HERUNDER SEJLRENDE

Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel som med havnens tilladelse oplægges i havnen eller ved broer samt for faciliteter der stilles til rådighed for skibsværfter, flydedokke, reparationsflåder, sejlklubber mv. betales leje i henhold til havnens prisliste som følger:

a) For skibe, som oplægges i havnen uden påmønstret besætning, og/eller med henblik på oplægning, videresalg og projektarbejder m.v., fastsættes betalingen  efter særlig aftale med havnen. Betalingen  forfalder  forud for hver periode.

b) For faciliteter, der stilles til rådighed  til skibsværfter, flydedokke, reparationsflåder, sejlklubber mv., fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med havnen. Betalingen forfalder  forud for hver periode.

c) For brug af havnens faciliteter og tjeneste ydelser, der ikke kan henføres under et af de i a og b omhandlede kategorier fastsættes lejen efter særlig aftale med havnen

3.1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Vareafgifter betales af alle varer der losses eller indlades - eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen. Skibet eller dets agent skal forinden afsejling indbetale vareafgiften til havnen. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har regres overfor varemodtager, respektive vareafsender.

Afgiften fremgår af havnens til en hver tid gældende prisliste der udleveres på havnekontoret.

3.2 OPLYSNINGER

Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v., og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.

Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistisk materiale nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v.

3.3 FRITAGELSE FOR VAREAFGIFT

Fritaget for vareafgift er:
a) Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.

b) Varer, der midlertidigt oplosses, men atter indlades under samme ophold i havnen, såfremt skibet har fået en forhåndsgodkendelse.

c) Varer i form af stykgods der efter oplosning skal videretransporteres søværts til udlandet fra havnen under forudsætning af -

  • at skibet har fået en forhåndsgodkendelse,
  • at varerne umiddelbart kan identificeres ved mærke, numre eller ydre emballage,
  • at varerne er bestemt til udenlandske varemodtagere,
  • at varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning
  • at videretransporten finder sted inden 20 hverdage fra skibets ankomstdato (herunder ikke lørdage), samt
  • at skibet eller dets agent som har ansøgt om afgiftsfritagelsen inden udløbet af ovennævnte frist, foreviser havnevæsenet dokumentation for varernes søværts udførsel.

d) For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videretransport under forudsætning af at varerne ikke efter losningen er undergået nogen form for forarbejdning eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 12 måneder efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier, skal for hvert tilfælde fremsættes overfor havnen, samtidig med indlevering af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående.

3.4 REGULATIV FOR UDLEJE AF LANDAREALER TIL OPBEVARING ETC.

Varer kan kun efter aftale med havnen henstilles på havnens arealer

For varer, gods eller andet der henstilles på havnens arealer betales leje for det antal kalenderdage opbevaringen finder sted. Takst for opbevaringen afhænger af hvor lang tid, det på forhånd er aftalt at opbevaringen skal foregå idet havnen skelner mellem:

a) Korttidsopbevaring som er en midlertidig opbevaring på højst 7 dage mens man f.eks. afventer anden transport.

b) Mellemlang opbevaring som er en midlertidig opbevaring på op til 3 måneder,

c) Langtidsopbevaring hvorved forstås leje af arealer over mere end 3 måneder.

Isafgiften er inkluderet i afgiften for anvendelse af havnen og afregnes af havnen med Statens Istjeneste efter de særlige regler herom.

5.1 KRANBESTILLING

a) Kranen bestilles på havnekontoret, eller på vagttelefon(døgnåben). Bestillingen behandles med mindst 2½ times varsel på havnekontoret (kl. 0830 - 1200) For mødetiderne inden middag bedes bestillingen afgivet senest dagen før kl. 1200.

b) Overarbejde med kranen skal bestilles senest samme dag kl. 1200. Arbejde efter 1200 om fredagen skal varsles senest kl 1000 fredag. Overarbejde lørdag søndag skal bestilles senest fredag kl. 1000.

c) Ved bestilling skal opgives, hvor lang tid overarbejdet ventes at ville vare. Hvis det ønskes, at kranen skal arbejde efter kl. 2300, skal der ligeledes senest kl. 1200 samme dags formiddag indgives bestilling herom til havnekontoret, for at der kan skaffes afløsning for kranføreren. Hvis den således varslede kranfører møder kl. 2300, og ikke kommer  i arbejde, betaler kranlejeren de i taksterne angivne overarbejdstillæg for 4 timer. Hvis varsling som ovenfor angivet ikke har fundet sted, stopper arbejdet med kranen senest kl. 2400.

d) Vi tilstræber kontinuerlig drift af kranen (ved afløsning) men kan ikke  i alle situationer garantere afløsning ved spisepauser mv. 

5.2 FORTRINSRET TIL KRAN

a) Skibe losses og lastes i almindelighed efter tørn. Havnen forbeholder sig dog ret til, hvis helt særlige omstændigheder taler herfor, at bestemme tid, til hvem, til hvad og i hvilken orden kranen skal udlejes - uanset tørnen. Kranen udlejes fortrinsvis til losning eller lastning af skibe, dernæst til ikke-skibsgods på havneterrænet og derudover til entreprenørarbejder.

b) I alle tilfælde gælder, at lejeren af kranen, når der ligger skibe og venter på at komme til kranen eller der ventes at ankomme skibe til kranen, er forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt og udvide arbejdstiden med mindst 3 overarbejdstimer dagligt eller til at arbejde i 2-holdsskift.

c) Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, vil vedkommende skib ved normal arbejdstids ophør blive beordret til en anden losseplads, således at et ventende skib kan få adgang til kranen. Det skib, der ligger først i tørnen, eller dettes ladningsmodtagere er forpligtet til straks at benytte kranen, når den bliver ledig uden hensyn til, på hvilket tidspunkt dette sker mellem kl. 07.00 og kl. 21.00, dog jf. kranbestilling. Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib, der vil benytte den straks.

d) Bestilling af kranen til losning eller lastning af skib med tungt gods (løft over 2 ton), skal ske senest et døgn før brugen.

5.3 KRANENS BRUG

a) Havnevæsenets virksomhed ved udlejning af kranen består alene i at stille kranen til disposition med fører. Derimod påtager havnevæsenet sig ikke arbejdet med godsets ophængning m.m. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranen er kun beregnet til lodrette løft og må ikke benyttes, hvor den udsættes for skråt træk, f.eks. til forhaling af jernbanevogne eller til fremhivning af svært gods fra lastrum.

Kranen må således ikke benyttes til frigørelse af stropper og kæder, når godset ligger på disse, med mindre kranføreren vurderer at dette kan ske uden fare for kranen.

b) Kranen udlejes ikke til løft af byrder, der overstiger den maksimallast, der er angivet på kranen.

c) Lejeren er ansvarlig for den skade, som under kranens arbejde tilføjes ham selv eller tredjemand, skib og gods, såvel som den skade, der tilføjes kranen, dennes gribeskovle eller havnens øvrige ejendele. Lejeren bærer ansvaret for skade i forbindelse med kranens benyttelse under lejeforholdet, herunder ansvaret efter Danske Lov 3.19.2. for de personer, der betjener kranen, herunder også kranføreren, med mindre lejeren godtgør, at kranføreren har forvoldt skader med fortsæt eller ved grov uagtsomhed.

d) Lejeren har ligeledes ansvaret for den skade, der sker ved brugen af kæder, stropper, tænger osv. ved godsets ophængning, samt for at de af Arbejdstilsynet stillede krav om afmærkning af stropper og kæder m.m. overholdes.

5.4 ANSVAR FOR KRANENS BRUG

a) Havnevæsenet påtager sig intet ansvar for kranens uforstyrrede drift. Havnen bærer dansk rets almindelige erstatningsregler, ansvar for skader der skyldes fejl eller mangler ved selve kranen.

b) Havnen påtager sig ikke ansvar for det økonomiske tab lejer måtte have i forbindelse med forstyrrelser ved kranens drift.

c) Kranlejeren har pligt til at gøre sig bekendt med bestemmelserne i nærværende vedtægt, der på forlangende udleveres fra havnekontoret.

d) I det omfang Havnen trods ovenstående bestemmelser påføres ansvar i forbindelse med havnekranens brug, henvises til § 8 om ansvarsbegrænsning.

Lastbiler, kraner etc.:

Lastbiler skurvogne etc. der benytter havnens arealer til parkering, søsætning af fartøjer, omladning eller lignende og som ikke fragter varer til eller fra skib i havnen eller de på havnen værende pakhuse siloer etc. skal betale en afgift i henhold til takstblad.

Lystfartøjer som anløber havnen, skal afregne havnepenge ved henvendelse på havne-kontoret i førstkommende åbningstid. Ved opkrævning på kaj kan tillægges et gebyr på 50 %. Priser pr anløb fremgår af prisblad.

8.1 Forsikring

Alle brugere af havnen, inklusive skibe, kraner, arbejdskøretøjer og enhver anden flydende eller bevægeligt redskab eller fartøj, skal på forlangende dokumentere at de er i besiddelse af forsikringsdækning, der i tilfælde af skader på havnen eller 3. mand på havnen dækker deres ansvar.

Hvis et skib eller andet materiel er sunket eller i fare for at synke, skal ejeren straks gives anmeldelse til havneadministrationen herom. Ejeren  skal samtidig  oplyse hvorvidt der er fare for forurening og med havne adminstrationen  aftale en plan for bjærgning af skibet/materiellet

8.2 Ansvarsbegrænsning

Såfremt Nakskov Havn eller Rødbyhavn Trafikhavn findes ansvarlig efter én af de i nærværende forretningsbetingelser anførte bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger:

Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet.

Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det højeste beløb.

For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige kr. 75.000,-.

Erstatning for driftstab, avancetab, mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke.

Ved SDR forstås den i Sølovens § 505 omhandlede regneenhed. Den omregnes til dansk mønt efter kursen på den dag, hvor skaden konstateres.

Sølovens § 505 har følgende ordlyd: (Ved SDR forstås de af Den internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder (SDR). Omregning af SDR i dansk mønt foretages efter kursen på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller, hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. Såfremt der oprettes begrænsningsfond efter kapitel: 7 eller 10, sker omregningen dog efter kursen på den dag, hvor begrænsningsfonden anses for oprettet efter § 234, stk. 3, med mindre der inden fondsoprettelsen er stillet sikkerhed for ansvaret).

Forretningsbetingelserne træder i kraft pr 01.01.2016  og er gældende indtil videre. Tidligere forretningsbetingelser og regulativer bortfalder.

Nærværende Regulativ er vedtaget af Havneudvalget d.  30.11.2015

Nakskov Havn d. 30.11.2015

 

   J.E.Kistrup                                              J Buhl
    Formand                                              Havnechef
Havneudvalget

Download forretningsbetingelser til udskrift

 

Download forretningsbetingelser til udskrift