Lodskrav

Bekendtgørelse om anvendelse af lods til Nakskov Havn

I bekendtgørelsen om anvendelse af lods står følgende

Nakskov Fjord

§ 9. Ved sejlads på Nakskov Fjord skal følgende skibe anvende lods:

   1) Skibe med en dybgang på 6,6 m og derover

   2) Skibe med en bredde på 20 m og derover

   3) Skibe med en længde (l.o.a.) på 130 m og derover

For yderligere info læs Bekendtgørelse om anvendelse af lods.

BEK nr 449 af 10/05/2012

I medfør af § 4, § 5, og § 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes:

Kapitel 1

Skærpelse af pligten til at anvende lods

§ 1. Et skib, der bugseres, skal anvende lods i gravede render eller afmærkede sejlløb, der fører ind til havne eller forbi havne.

Stk. 2. Når det bugserede skib ikke er bemandet, eller det ikke kan fremdrives ved egen maskinkraft, skal det bugserende skib anvende lods.

Stk. 3. Et skib, der i medfør af stk. 1 og 2 skal anvende lods, er fritaget herfor, hvis

1) det bugserede skib har en bruttotonnage på mindre end 150, eller

2) det bugserede skibs længde (l.o.a. ) er under 28 m.

Stk. 4. Skibe der bugseres eller bugserer fra kaj til kaj inden for samme havns område, skal ikke anvende lods.

§ 2. Et skib, der i medfør af lodsloven eller denne bekendtgørelse har pligt til at tage lods, og som

1) er bestemt for dansk havn,

2) skal omlade til eller fra andet skib i dansk territorialfarvand (STS-operationer), eller

3) ønsker at ankre i dansk territorialfarvand, er ikke omfattet af lodslovens § 6 om fritagelse for lodspligt.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 3, finder ikke anvendelse i de i § 16, nr. 1-4, nævnte farvande.

 

§ 3. I medfør af lodslovens § 4, stk. 2, fastsættes, at der ved lodslovens § 4, stk. 1, forstås:

1) Olie: Defineret som i FN’s internationale regelsæt; The International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78 Annex I), med senere ændringer.

  Urensede lasttanke: Skibe i ballast som efter at have været lastet med olie, hvis tanke (herunder sloptanke) ikke er helt rensede og sikret med inaktiv luft.

2) Kemikalier: Defineret som i FN’s internationale regelsæt; The International code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC koden), med senere ændringer, for stoffer i forureningskategori X, Y og Z i kapitel 17-19.

3) Gasarter: Defineret som i FN’s internationale regelsæt; The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC koden), med senere ændringer.

4) Bunkersolie: Brændselsolier og andre typer olieprodukter, der skal anvendes til driften af et skib.

5) Højradioaktivt materiale: Materiale omfattet af FN's internationale regelsæt; The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF-koden), om transport til søs af bestrålet nukleart brændsel m.m.

........

Nakskov Fjord

§ 9. Ved sejlads på Nakskov Fjord skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en dybgang på 6,6 m og derover,

2) skibe med en bredde på 20 m og derover, eller

3) skibe med en længde (l.o.a. ) på 130 m og derover.

........

§ 16. Lodslovens § 4 finder ikke anvendelse på:

1) Danske skibe, der, hvis de sejler under udenlandsk flag, har ret til den pågældende sejlads uden lods,

2) skibe, som er konstruerede til udelukkende at transportere flydende kuldioxid i bulk, og

3) offshore supportskibe, der i overensstemmelse med internationale definitioner transporterer følgende produkter i bulk:

a) Eddikesyre,

b) saltsyre,

c) flussyre,

d) flydende kuldioxid eller

e) flydende kvælstof.

§ 17. Lodslovens § 4 finder ikke anvendelse ved sejlads i følgende farvande:

1) Nordsøen og Skagerrak:

a) Vest for 10°39'Ø, når skibets afstand til basislinjen er større end 3 sømil.

b) Nord for 57˚48’N, og øst for 10˚39’ Ø.

2) Kattegat:

a) Rute A nord for 56˚24’N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

b) Rute T nord for 56˚29’N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

3) Langelandsbælt:

a) Rute H syd for 54°48’N.

b) Rute T syd for 54˚48’N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

4) Østersøen:

   Omkring Bornholm og Ertholmene, når skibets afstand til basislinjen er større end 3 sømil.

Kapitel 3

Straf

§ 18. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2012, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 378 af 22. maj 2008 om anvendelse af lods.

Stk. 3. §§ 5, 9, og 13 træder i kraft den 1. september 2012.

 

Lodstilsynet , den 10. maj 2012

Frank Adler Gottlieb