Meldesystem Nakskov Fjord

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 1269 af 02. december 2014 om sejlads og meldesystem på Nakskov Fjord

Den 1. februar 2015 træder bekendtgørelsen omkring meldesystem og meldepligt for for anduvning og afsejling af Nakskov Havn og Fjord i kraft.

Jvf. bekendtgørelsen skal alle skibe over 20 meter melde på VHF kanal 12, om de er for ind- eller udadgående Nakskov Fjord, bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation

BEK nr 1269 af 02/12/2014

I medfør af § 1, stk. 3, § 6, nr. 2 og 3, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. For al sejlads i det uddybede og afmærkede løb ved og i Nakskov Fjord finder den gældende bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anvendelse.

§ 2. På strækningen mellem anduvningen til sejlrenden mod Nakskov Fjord og Nakskov Havn er der af sejladssikkerhedsmæssige grunde etableret et positionsmeldesystem, hvis formål er at tilsikre, at skibe på den nævnte strækning informeres om andre skibes bevægelser. Herved kan modgående skibe planlægge en sikker passage af hinanden i den snævre sejlrende, som uanset den etablerede afmærkning kan frembyde vanskeligheder på grund af sejlrendens skarpe drej og tilstødende områder med ringe vanddybder.

Stk. 2. I meldesystemet er der oprettet følgende meldepunkter:

1) 0,6 sm NW for anduvningen til sejlrenden: 54° 51,98’ N 10° 55,84’ E.

2) Ved Ramsø bundfaste fyr, F. WG: 54° 49,53’ N 11° 01,44’ E.

3) Nakskov Havn.

§ 3. Reglerne, som følger af stk. 2-7, gælder for deltagelse i meldesystemet.

Stk. 2. Meldesystemet omfatter alle skibe over 20 meter i længde, som er udstyret med VHF. Positionsmeldingerne skal udsendes over VHF, kanal 12.

Stk. 3. Skibe omfattet af stk. 2 skal holde lyttevagt på VHF, kanal 12, fra 10 minutter før afgang fra Nakskov Havn og under sejlads mellem anduvningen og Nakskov Havn.

Stk. 4. Ved passage af meldepunktet NW for anduvningen og ved passage af meldepunktet ved Ramsø bundfaste fyr skal et skib udsende følgende oplysninger:

1) skibets navn,

2) sejlretning (indgående/udgående),

3) position og

4) dybgang.

Stk. 5. Ved afgang fra Nakskov Havn skal et skib udsende oplysninger, der fremgår af stk. 4, nr. 1-4, samt tillige oplysning om kajnummer.

Stk. 6. Når et modgående skib hører en udsendelse afgivet i overensstemmelse med stk. 4 og 5, skal det besvare udsendelsen ved at identificere sig selv med oplysningerne, der fremgår af stk. 4, nr. 1-4, således at de to modgående skibe indbyrdes kan aftale en sikker passage, så vidt muligt ved de etablerede vigepladser på ruten, ved Enehøje på position 54° 49,62’ N 11° 01,20’ E eller ved Kuddeholm på position 54° 49,70’ N 11° 04,81’ E.

Stk. 7. Kommunikationssproget skal af hensyn til udenlandske skibes besejling af strækningen i videst muligt omfang være engelsk.

Straf

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

Søfartsstyrelsen, den 2. december 2014

Michael Skov