Affaldsplan

Nakskov Havn

Affaldsspanden beskriver og fastsætter affaldshåndteringen på Nakskov Havn.

Affaldsplanen kan læses nedenfor eller downloades ved at klikke på nedenstående links.

Affaldsplan for Nakskov Havn Revideret 2014

Ansvarlig for udarbejdelsen:

Havnebestyrelsen for Nakskov Havn

Ansvarlig for gennemførelsen:

Havneadministrationen Nakskov Havn

Relevant lovgivning:

  • Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet
  • Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner (bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012)

Indhold:

  1. Beskrivelse af havnens modtageordning
  2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
  3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
  4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
  5. Beskrivelse af afgiftsordningen
  6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
  7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område
Bilag 2: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

 

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Tilkaldelse af slamsuger

 

Driftsaffald – olie og kemikalier

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Olieholdigt spildevand

Slamsuger tilkaldes

Spildolie

1000 liter

Driftsaffald – almindeligt affald

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Container til dagrenovation

15 kbm

Skraldespande/stativer til dagrenovation

 

2.  Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:

Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 

3  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

 

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havne-bestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand:

 

Affald fra følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Kloakspildevand fra skibe

Tilkaldelse af slamsuger

 

 

Driftsaffald – olie og kemikalier.

 

Affaldet sorteres i følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Spildolie og olieholdigt vand

 

Slamsuger tilkaldes

 

 

Spildolie

Palletank

Havnens materiel-plads (aflåst)

 

Ingen skiltning: havnen håndterer affald

Driftsaffald – almindeligt affald:

 

Affaldet sorteres i følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Dagrenovation

Container til dagrenovation

Havnens materiel-plads (aflåst)

 

Ingen skiltning: havnen håndterer affald

Dagrenovation

Alm. skraldespande/stativer

Langs lystsejlerkaj

 

4.  Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved havnekontoret og ved hver bro.

5.  Beskrivelse af afgiftsordningen

 

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

Tidsrum:

Aflevering skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl 0700 til kl 1530 og fredag far 0700 til 1200

Skibe, der udelukkende anløber Nakskov Havn udenfor normal arbejdstid kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering ikke inden for normal arbejdstid ikke er muligt. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper.

Varsling:

Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst såfremt dette er muligt. Havnen modtager dog affald uden varsel indenfor havnens normale arbejdstid.

Mængder:

Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til skibets seneste anløbshavn.

Art:

Havnen modtager ikke kemikalieaffald, der stammer fra flydende last.

Ejendomsretten:

Ejendomsrettet til driftsaffaldet overgår til Nakskov Havn, når affaldet er accepteret på godkendt modtageanlæg.

Ansvar:

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i fraktioner som havnen har valgt at sortere havnens affald i.

Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Nakskov Havn på telefon +45 54 67 73 32 i tidsrummet man – fre. 0700-1500

6.  Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havneadministrationen, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havnebestyrelsen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

7.  Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Konsultationen af brugerne af havnen kan ske ved:

  • Årligt brugermøde