Ordensreglement

Nakskov Havn ordensreglement

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 09. december 2014 i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende eller senest den 1. februar 2015.

Nærværende bestemmelser er gældende for alle skibe og fartøjer der anløber Nakskov Havn. Hvor ikke andet er anført er bestemmelserne i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, Trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 1146 af 25. november 2004, bilag 1 gældende. Der henvises i øvrigt til havnens til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

 

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

a) Mod E: Nybro.
b) Mod W: En ret linje fra W-enden af Trælleholm (54º49,998617' N, 11º06,534767' E) mod N til W-hjørnet af havebyen Rosnæs (54º49,848567' N, 11º06,556867' E).

Regulativet omfatter ligeledes landområderne som anført på bilag 1(Havnekort).

Skibe omfattet af ISPS reglerne samt alle skibe der medfører last, der ønsker at anløbe Nakskov Havn, skal forinden anmelde dette skriftligt (gerne e-mail) med angivelse af:

 

 • Skibsnavn, flagstat, kaldesignal, BT og IMO nummer.
 • Forventet ankomst (ETA) og afgang (ETD), begge efter UTC, bemærk at begge skal opgives som dato og klokke tidspunkt.
 • Ønsket kaj, godstype, mængde og evt. behov for kran.
 • Foregående havn og næste havn.
 • Identifikation af mægler og kunde.
 • Oplysning om skibets nuværende sikringsniveau i henhold til ISPS.
 • Liste over de 10 sidste havne, og disses ISPS sikringsniveau, erklæring om hvorvidt skib-til-skib operationer har fundet sted eller der har været taget særlige forholdsregler i henhold til ISPS.
 • Navn på autoritet der har udstedt skibets ISPS certifikat eller eventuel undtagelse fra ISPS.
 • Oplysninger om affald jfr. havnens affaldshåndteringsplan.
 • Skibe må ikke anløbe havnen før tilladelse hertil er sendt fra havnen.
 • Skibe tildeles i almindelighed kaj efter tørn. Havnen forbeholder sig dog retten til at bestemme til hvad, af hvem og i hvilken orden kajerne benyttes.

Skibe skal senest ved afgang fra havnen oplyse det faktiske ankomst- og afgangstidspunkt til og fra havnen, anmeldelsen skal være skriftligt (gerne e-mail) med angivelse af:

 • Skibsnavn
 • Afgangshavn
 • Faktisk ankomst (ATA) og afgang (ATD), begge efter UTC, bemærk at begge skal opgives som dato og klokke tidspunkt.
 • Næste havn.
 • Identifikation af mægler og kunde.
 • Godstype
 • Ladningens faktiske vægt.

Overalt i havnen gælder en fartbegrænsning på 5 knob.

I løbet mellem Nakskov Havns v-lige grænse og positionen 54º49,716667’ N 11º04,866667’ Ø gælder ligeledes en fartbegrænsning på 5 knob, jfr. Bek.. Nr. 779 18/8 2000.

Inden anduvning og afsejling af Nakskov Havn og Fjord, gøres der opmærksom på, at skibe over 20 meter skal melde deres afgang eller ankomst samt have lyttevagt på VHF kanal 12 jvf. ”Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 1269 af 02. december 2014 om sejlads og meldesystem på Nakskov Fjord”

Sejlads i havnen med lystbåde skal foregå med forsigtighed og må ikke være til gene for den øvrige trafik.

Uvedkommende færdsel på ISPS-områder er forbudt.

Parkering er kun tilladt på havnens område i afmærkede parkerings båse eller arealer, eller efter nærmere aftale med havnen.

 

Der skal overalt i havnen, på gade- og kajarealer samt på de enkelte firmaers anlæg og områder til enhver tid være rent og ryddeligt. Havnen kan om fornødent udstede påbud om oprydning og rengøring.

Havnemyndigheden kan – om fornødent ved politiets bistand – forlange enhver person fjernet fra havneområdet, såfremt forholdene giver anledning dertil.

Underskrevet januar 2015

Bjarne Hansen                                                                Jens Erik Kistrup

Direktør                                                                        Havneudvalgsformand

Godkendt af Lolland Kommunes Havneudvalg.

 

Download regulativ for udskrivning