Strategiplan 2025

LOLLAND ERHVERVSHAVNE
Strategiplan 2025

FORORD

 

I nærværende Strategi 2025 for Lolland Erhvervshavne opstiller vi vision og mål for de næste 10 års udvikling af vores erhvervshavne i Nakskov og Rødby.

Strategien fokuserer især på at sikre infrastruktur og rammer for en fortsat udvikling af eksisterende styrkepositioner og kerneforretninger på de to havne, inden for bl.a. bulkvarer, projektgods og større konstruktioner.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at de store anlægsprojekter Femern Bælt forbindelsen og Ny Storstrømsbro vil få betydning for Lolland Erhvervshavne, såvel i anlægsperioden som efter. Med strategien ønsker vi at fortælle operatører og omverden, at Lolland Havne er klar til også at tage den bold op.

På lang sigt bliver Lolland en del af Femern Bælt regionen, her ønsker Lolland Erhvervshavne at være en aktiv medspiller i at sikre erhvervsudvikling i området.

I sammenhæng med strategien har Lolland Erhvervshavne udarbejdet en Masterplan 2025+, som udstikker de fysiske rammer for havnens udvikling de kommende 10 år, og videre frem mod 2030. Den kan hentes på Lolland Erhvervshavnes website.

Jens Erik Kistrup, Formand

Havneudvalget, Lolland Kommune

Luftfoto af Nakskov Havn med kaj 4 og kaj 5 i forgrunden
Nakskov Havn

 MISSION

Lolland Erhvervshavne understøtter erhvervsudvikling på Lolland-Falster og i Femern Bælt regionen gennem maritim infrastruktur og samarbejde med erhvervsliv og relevante organisationer

VISION

I 2025 er Lolland Erhvervshavne anerkendt regionalt og nationalt som en konkurrencedygtig samarbejdspartner for håndtering af gods på vores kerneområder

Vi har sammen med vores kunder indfriet det potentiale, som de store anlægsprojekter i regionen giver mulighed for i etableringsperioden

Vi styrker forretningsgrundlag og erhvervsudvikling i takt med en forventet vækst i Femern Bælt regionen frem mod 2030

STRATEGISKE MÅL FREM MOD 2025

Lolland Erhvervshavnes strategi har tre overordnede mål:

 1. Sikre en effektiv og fleksibel infrastruktur med afsæt i nuværende og nye brugeres behov
 2. Konsolidere eksisterende godsområder samt udnytte mulighederne inden for regionale anlægsprojekter, større konstruktioner og tiltrækning af nye godstyper
 3. Understøtte erhvervsudvikling i regionen

 

Skib der laster korn ved kaj 5
Skib laster korn ved kaj 5

RAMMERNE FOR AT REALISERE MÅLENE FREM MOD 2025

Den fremtidige godsudvikling

Lolland Erhvervshavne forventer en stabil udvikling i kerneforretningerne inden for korn og foderstoffer, gødning, sukker, råstoffer og byggematerialer. Dertil har Nakskov Havn en styrke på håndtering af større konstruktioner, hvilket rummer vækstpotentialer inden for bl.a. vindmøller, miljø og genanvendelse samt pladskrævende stykgods.

Rødby Havn spiller en rolle som servicehavn og står med gode muligheder for at styrke denne funktion i forbindelse med anlæg af Femern Bælt forbindelsen. Rødby Havn har en unik beliggenhed på spidsen af Lolland, i et trafikknudepunkt og tæt på Tyskland. Det kan give muligheder for at styrke Rødby Havn som erhvervshavn på lang sigt, efter etableringen af Femern Bælt. Endelig kan rollen som turist- og oplevelseshavn i Rødby styrkes på lang sigt.

Der forventes en tocifret vækst i maritim godstransport, herunder på tørbulk, projektgods og Ro-Ro, i Østersøområdet de næste 10-15 år, som giver muligheder for Lolland Havne.

Grafisk forestilling af Femern byggeriets udbredelse
Foto: Femern A/S

Regionale anlægsprojekter

Anlægsprojekterne Femern Bælt, Ny Storebæltsbro og jernbanen Ringsted-Femern får potentielt stor betydning for havnene.

I anlægsfasen kan Lolland Erhvervshavne være samarbejdspartner med de operatører, der udfører opgaverne og fungere som ind- og udskibningshavne af råstoffer, materiel og mandskab. Det gælder ved etablering af arbejdshavn for Femern Bælt og som servicehavn i de efterfølgende faser, såvel som at være produktionshavn for støbning af elementer til den Ny Storstrømsbro.

Slæbebåd på vej ud fra Rødbyhavn Trafikhavn
Slæbebåd i Rødbyhavn Trafikhavn

Havnene fremover

Selvom markedet er i vækst, så vokser havnekapaciteten også, mange havne udvider og kan potentielt opsluge den ekstra markedsvækst. Der forudses skærpet regional konkurrence mellem havnene i Østersøområdet og Syddanmark om godsmængderne. Strukturudvikling i retning af færre og større enheder hos kunderne på land såvel som i skibsstørrelser på vand er med til at skærpe konkurrencen.

Det eksponerer havnene i forhold til beliggenhed og kravene til havnenes vanddybde, faciliteter og infrastruktur, også i baglandet, øges. Det bliver afgørende for fremtidens havne at evne at indgå i kundernes logistikkæder ved at kombinere god beliggenhed med effektiv infrastruktur og god service/samarbejde.

Reguleringen af havnene, herunder Havnelov og finansieringsmuligheder, kan forandre sig i strategiperioden. Lolland Erhvervshavne vil løbende tage bestik af situationen og tilpasse strategien hertil.


 

INDSATSOMRÅDER OG DELMÅL FREM MOD 2025

Lolland Erhvervshavne har opstillet følgende indsatsområder og delmål for havnens udvikling frem mod 2025:

Infrastruktur

 1. Fortsat udvikling af den basale infrastruktur i Nakskov Havn til at imødekomme behovet for mere og større kapacitet, herunder kajanlæg og adgang samt oplags- og baglandsarealer
 2. Styrke baglands infastruktur til/fra Nakskov Havn for at sikre effektiv adgang til hoved- og motorvejsnettet
 3. Skabe en effektiv styring af adgang til kajer og kajnære arealer i begge havne

Godsudvikling

 1. Konsolidere og udvikle havnenes kerneforretninger inden for bulkvarer i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere
 2. Styrke positionen som havn for håndtering af projektgods og større konstruktioner, herunder en særlig indsats for at udnytte de muligheder som anlæg af Femern Bælt og Ny Storstrømsbro giver havne og operatører inden for råstoffer, materialer og service
 3. På længere sigt udvikle nye forretninger inden for håndtering af regionalt gods og maritim service i Femern Bælt regionen

Erhvervsudvikling

 1. Være en anerkendt og erhvervsvenlig enhed, der samarbejder med erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører samt relevante organisationer og havne
 2. Skabe plads til turistmæssige og rekreative formål i bynære havneområder i begge havne

OM LOLLAND ERHVERVSHAVNE

Lolland Erhvervshavne er betegnelsen for de to kommunalt ejede havne Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn, der ledes og drives af en fælles havneadministration.

Nakskov Havn

Med sin placering tæt på internationale sejlruter i Langelandsbæltet har Nakskov Havn en optimal beliggenhed med gode besejlingsforhold. I forbindelse med havnen er der et stort erhvervsområde, hvor nye virksomheder kan placeres.

Fakta:

 • 8,5 m vanddybde
 • 2 km kaj samt Ro-Ro leje
 • 60 ha. havne- og erhvervsareal
 • 4.400 m2 pakhuse og lagerhaller
 • 25 km til motorvej

Rødbyhavn Trafikhavn

Rødbyhavn Trafikhavn er en attraktivt og centralt placeret industri- og trafikhavn i centrum af den kommende Femern Bælt region. En perfekt beliggenhed for transport til lands og til vands.

Fakta

 • 5 m vanddybde
 • 1000 meter kaj
 • 13,2 ha. havne- og erhvervsareal
 • 1 km til motorvej, 10 km til flyveplads

Kontakt

Lolland Havne

Stensøvej 1

4900 Nakskov

Tlf: +45 54 67 73 32

Email: havne@lolland.dk

www.nakskovhavn.dk

Hent strategiplan 2025 som pdf til print