HavneBladet november 2020

Borgmester Holger Schou Rasmussen Klipper snoren til den nye Sydhavnskaj på Nakskov Havn
Borgmester Holger Schou Rasmussen klippede snoren

Festlig indvielse i flot vejr

Fleksibel kaj er strategisk vigtig investering i erhvervsudvikling og arbejdspladser.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da borgmester Holger Schou Rasmussen indviede Nakskov Havns ”Ny Sydhavnskaj” tirsdag den 1. september.

Som det første skib anløb Skonnert ”Johanne” den nye kaj. Ombord var blandt andre borgmesteren og repræsentanter for Teknisk Udvalg.

Skonnerten ”Johanne” er en kendt og værdsat pryd for Nakskov Havn, og den er ejet af det vellidte skipperpar Bertil og Karin Jensen. Mange tak til Karin og Bertil, som igen velvilligt havde stillet både skib og besætning til rådighed i dagens anledning.

Den velholdte skonnert og vejret var en perfekt ramme til at markere et vellykket projektforløb i godt samarbejde med totalentreprenør Per Aarsleff A/S og Sweco Danmark A/S som bygherrerådgiver.

Havnechef Jørgen Buhl bød velkommen, og herefter fulgte et par velvalgte ord fra bygherrerådgiver Anders Helkjær, Sweco Danmark A/S og projektchef René Henriksen fra Per Aarsleff A/S.

Borgmester Holger Schou Rasmussen fulgte op med at glæde sig over, at det lykkedes at skaffe midlerne til den ”strategisk vigtige investering i arbejdspladser”. I sin tale fremhævede han Nakskov Havns store betydning for erhvervslivet på Lolland, og han kom også ind på de store investeringer i byudviklingsprojektet i Nakskov 2030, som på bedste vis fremmer den samlede udvikling af Nakskov.

Herefter klippede borgmesteren den røde snor, og da kajen var indviet, kunne de røde pølser indtages.


Vigtig brik i udviklingen af Nakskov

Fleksibel Sydhavnskaj skal sikre mulighederne for fleksibel havnedrift og fortsat erhvervsudvikling.

I 2015 blev der udarbejdet en ny master- og strategiplan for Lolland Kommunes erhvervshavne. På det grundlag er der arbejdet på at udvikle den sydlige side af havnen, da det er her, de store muligheder for at styrke Nakskov Havn ligger.

Masterplanens første store projekt blev gennemført i 2016 og realiserede drømmen om en regulær 350 meter lang dybvandskaj i Nakskov Havn. Kajen blev taget i brug i december 2016 og er nu omdrejningspunkt for mange af Nakskov Havns forskelligartede aktiviteter. Af kajens samlede 350 meter er 100 meter udført som en decideret sværdgodskaj.

Dybvandskaj med sværgodskaj og et stort attraktivt bagland er også modellen for den nye Sydhavnskaj, der nu fire år senere står klar til brug lige ved indsejlingen til selve havnebassinet.

Med en kajgade, der er 30 meter bred, 180 meter lang og med 8,5 meters vanddybde ved kajen, vil den nye kaj passe særdeles godt til selv de største skibe, der kan anløbe Nakskov Havn.

Som det blev gjort ved kaj 6, bliver de midterste 90 meter forstærket til tunglastkaj. Kajen kan således klare en overfladebelastning på 20 ton pr. kvadratmeter, hvilket vil muliggøre fremtidig håndtering af sværdgods.

Vi er glade for at kunne tilbyde en meget anvendelig kaj og en større fleksibilitet i tildeling af kajplads.

Næste brik i den fortsatte udvikling er udretning og større bredde i indsejlingen.

Vi er meget bevidste om, hvor presserende behovet for gennemførelsen af dette projekt er, og vi er klar til at gennemføre projektet, når vi får grønt lys fra myndighederne.

""
Nye sydhavnskaj er lige ved indsejlingen til havnen

Velkommen til Boldwind

Nybygget, bredere og længere specialfartøj giver vingetransporten stor kapacitetsudvidelse.

Også i Nakskov mærker vi den store satsning på grøn energi og krav til effektivisering af vindindustrien i alle led.

Kravet til fortsat større enheder viser sig tydeligt, når de store specialfartøjer anløber Nakskov Fjord og indtager deres vante pladser ved kajerne. Ikke så underligt, at vingeskibenes anløb tiltrækker sig stor opmærksomhed fra Nakskovs havneinteresserede borgere og turister i byen.

De store 80 meter lange vindmøllevinger, der bygges hos MHI Vestas Offshore, skal alle udskibes og transporteres ad søvejen. Destinationen for de fuldt lastede skibe varierer, afhængigt af hvor det aktuelle  indmølleprojekt ligger placeret. Her skal møllen opstilles og til sidst være del i endnu en vindmøllepark til sikring af grøn energi fra havvindmøller.

Vingerne er så store, at transport ad søvejen er eneste mulighed.  Derfor er det vigtigt at benytte skibe, der effektivt og sikkert kan flytte så mange vinger som muligt.

Boldwind har en bruttotonnage på 8.604 ton, er 148 meter lang og 28 meter bred. Sammenlignet med Vestvind, som ofte har anløbet Nakskov efter vinger, er det 1.429 tons bt større, 18,5 meter længere og 3 meter bredere end Vestvind.

Størrelsen giver mulighed for, at Boldwind kan laste yderligere 3 vinger, hvilket betyder en kapacitetsudvidelse på ikke mindre end 25 %.

Velkommen til Boldwind og tillykke med dette store fremskridt i en krævende og meget specialiseret logistik.

Boldwind anløber Nakskov

Godt kajprojekt grundlagt på samarbejde

Bygning af en ny kaj er et samspil mellem kunder,  tekniske specialister, økonomi og beslutningstagere.

I debatterne med kunder og interessenter tilbage i 2015 vidste ingen af os, at udviklingen ville komme til at gå så hurtigt. Men alle muligheder blev grundigt gennemarbejdet, og optimismen blev afspejlet i master- og strategiplanen for Lolland Erhvervshavne fra 2016.

Det egentlige anlægsprojekt blev forberedt tidligt i 2018, hvor det stod klart, at behovet for udvidelser var tilstede. På byrådsmødet den 25. april 2018 blev et forprojekt til etablering af ny Sydhavnskaj godkendt, og i september samme år godkendte byrådet indstillingen fra Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget om en bevilling på 30 mio. kr. for udførelsen.

Efter udbud blev der lavet en aftale med SWECO Danmark A/S, hvor ingeniør Anders Helkjær blev valgt til at lede havnen gennem de nødvendige forberedelser. Herunder et helt uventet krav om VVM undersøgelse. Kort inden jul 2019 kunne vi indgå aftale med Per Aarsleff A/S som totalentreprenør på byggeriet.

Projektgennemførelsen har været eksemplarisk. Ingen projekter af den karakter kan gennemføres uden bump på vejen, og det stiller krav til alle parter om et godt og konstruktivt samarbejde.

Selve byggeprojektet har gennem hele forløbet været tidsmæssigt presset. Først af et uventet krav om VVM redegørelse. Senere fordi det viste sig nødvendigt for Lolland Forsyning at omlægge flere kabler og rørføringer under indsejlingen.

Endelig havde vi ikke forudset, at Covid-19 ville blive en ekstra udfordring under udførelsen.

Det har Covid-19 naturligvis været, og vi har mange gange undervejs glædet os til at kunne mødes rigtigt igen. Det er ikke blevet til mange fysiske møder, og det har vi savnet. Men med et godt samarbejde og en konstruktiv tilgang fra alle har det alligevel været muligt at gennemføre projektet på bedste vis.

Resultatet er en god og meget anvendelig kaj, som fremadrettet er med til at give gode muligheder for Nakskov Havn og ikke mindst for virksomhederne på Lolland.

Rammemaskine rammer spuns

Nu bygges Femern-tunnelen

FBC, et konsortium bestående af Boscalis og Van Oord bygger moler til arbejdshavnen. 

Rødbyhavn og Nakskov Havn mærker aktiviteten med de igangværende arbejder ved Femernbyggeriet. Som oplagte havne for byggeriet var det bestemt også forventet, at Erhvervshavnene ville få nye og spændende opgaver i byggeperioden, ligesom det også har været tilfældet i forberedelserne til byggeriet. Nu er anlægsarbejdet startet, og aktiviteterne præger især Rødbyhavn, som er basis for rigtig mange aktiviteter i projektet.

Begge havne har haft besøg af store gravepramme, der skal lægge sten til havnemolerne og langs den del at sydkysten, hvor Lolland skal blive større.

FBC har foreløbigt etableret sig i Rødbyhavn, hvor de har lejet et stykke af kaj 5 og et areal til ”Lay down area” (= materielplads). Ligeledes har de lejet areal til etablering af midlertidigt kontorhus med plads til ca. 70 medarbejdere.

Der er livlig aktivitet ved denne kaj, og samtidig er andre skibe godt i gang med indledende undersøgelser fra andre kajer:

  • Fugro har en jack-up ude for at undersøge bundforholdene. De har to slæbebåde liggende standby i havnen.
  • Deep er stadigvæk i gang med at støvsuge tunneltraceen for evt. miner og andre metalgenstande. De arbejder med to skibe.
  • Vikingeskibsmuseet leder efter gamle vrag og andre historiske efterladenskaber. Her har også et par af søværnets skibe deltaget. Et af de mere bemærkelsesværdige resultater er fundet af vraget ”Delmenhorst”, der gik til i et søslag i 1644.

Rødbyhavn Trafikhavn har forberedt sig længe, og vi glæder os over den store aktivitet på havnen. Samtidig ved vi også, at det kun er den spæde start på alle de kommende opgaver og den aktivitet, det kaster af sig i hele området.

Mandskabsbåde ved kaj, der skiftes besætning
Mandskabsbåde ved kaj, der skiftes besætning

Langelinie renoveres

Langeliniekajen i Rødbyhavn, også kaldet kaj 10, skal renoveres, fremtidssikres og forskønnes.

Havnen har i en årrække ønsket at renovere kaj 10, der er i en dårlig forfatning.

Projektet er blevet meget aktuelt, fordi Bachgruppen bygger kontorhus til havnerelateret erhverv, butikker og administrationsbygning ved stranden langs kaj 10. Det er planen, at Femernbelt Development og kommunens tekniske forvaltning skal huses her i en årrække. Derfor skal projektet udføres nu, og vi ser frem til, at hele området bliver piftet op. Arbejdet skal udføres i løbet af vinteren 20/21.

Rådgiveren Sweco er i gang med at klargøre projektet til udbud. Kajen skal have ny spunsvæg, der anbringes foran eksisterende spuns. Der skal en ny brohammer til, og hele kajen skal fremtidssikres ved at hæve den op til samme kote, som eksisterende kajer.

Havnen har været i kontakt med de involverede parter, og fået en del gode input til projektet. Renoveringen vil dog kun blive foretaget på den blivende del af arealet. Femern har eksproprieret den yderste del, hvor der skal laves kanal til den projekterede lagunestrand (nuværende strand), og de vil derfor fuldføre fornyelsen på molens østligste del.

Ved bådelauget vil der blive mindre plads langs kajen for udsejling af de skibe, der ligger inderst. Der er derfor en løbende dialog med foreningen om en evt. afkortning af broerne. Samtidig er der drøftelser om at etablere en ny bro inderst i bassinet, hvor der også tidligere har ligget joller og mindre både.

For de eksisterende bygninger på kajen vil det betyde, at de kommer til at ligge lavt og under niveau for kajgaden. Det er uundgåeligt, men skal løses bedst muligt i samarbejde med ejerne.

Langelinje kajen
Langelinje kajen ved siden af træskibsværftet.

Ambitiøs byudvikling i Nakskov

En attraktiv og levende by til gavn for erhvervsliv og havnen.

Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. Et ambitiøst udviklingsprojekt, der skal udvikle den historiske købstad og levende industriby. Der er afsat 150 millioner kroner til initiativet.

Projektet er lagt i hænderne på et sekretariat med programdirektør Tim Jeppesen i spidsen. Han refererer til direktør Bjarne Hansen, Lolland Kommune og til partnerskabsgruppen.

Visionen er en langsigtet og positiv udvikling af Nakskov. Nakskov skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby, der skaber vækst og udvikling til gavn for hele Lolland.

Nakskov har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. For eksempel en enestående fjordnatur, en historisk bymidte og en dynamisk erhvervshavn.

Udviklingen vil omfatte Hestehovedet og fjorden, havnen og bymidten. 12 konkrete projekter skal til sammen skabe mere og bedre byrum, mere overnatningskapacitet og nye oplevelser.

Nakskovs borgere er stolte af deres by og deres havn. Der er en god harmoni og forståelse for det vigtige samspil mellem havn og by, som bunder i en stærk maritim historie og et godt lokalt fællesskab. Nakskov er kendt som en god by at bo i og besøge. En spændende historisk bykerne, sin aktive og levende industrihavn og det naturskønne fjordlandskab.

Nakskovs historiske kvaliteter er i vidt omfang skabt omkring havnen. En attraktiv og levende by er samtidig forudsætningen for de fremtidige muligheder for Nakskov Havn. Havnen ser derfor frem til gennemførelsen af den ambitiøse byudvikling i projekt Nakskov 2030.

Luftfoto set byen fra fjorden af byen
Det tidligere skibsværftsområder i forgrunden og bag ved havnegadekajen med Toldboden og det tidligere havnekontor