HavneBladet april 2021

Boldwind på vej ind til kaj i Nakskov
Boldwind anløber Nakskov Havn

Fremgang i både Nakskov og Rødbyhavn Trafikhavn i 2020

Der er fortsat flere store skibsanløb i Nakskov Havn og stor Femern-aktivitet i Rødbyhavn.

For både Nakskov og Rødbyhavn Trafikhavn har 2020 budt på pæn fremgang, men med vidt forskellige aktiviteter. Nakskov Havn realiserer en fremgang på 17,6 %, men klart størst er fremgangen og forandringen i Rødbyhavn, hvor havnens omsætning er forøget med 27,5 % fra 2019 til 2020.

Fremgangen synes at fortsætte i 2021. Rødbyhavn Trafikhavn summer af aktivitet på kajer og i havnebassinerne, fordi det store byggeri af Femern-tunnelen nu er i fuld gang. Der er specialfartøjer, som lige skal i havn, det er slæbefartøjer, og det er ikke mindst crewbåde med mandskab eller forsyninger til de mange aktiviteter på havet.

Rødbyhavn Trafikhavn er en mindre godshavn og desuden servicehavn for Rødsand vest. Aktiviteterne suppleres nu med en hektisk aktivitet og mange specielle opgaver, der er nødvendige for det store anlægsprojekt af den 18,5 kilometer lange tunnel til Femern.

Nakskov Havn er primært baseret på en god og stabil omsætning af især landbrugsprodukter og vinger til havvindmøller. Korn er den absolut største enkeltvaregruppe målt efter vægt, og korn udgør ikke mindre end 55 % af den samlede omsætning. 2020 blev et markant godt år for kornudskibningen fra Nakskov Havn, og mængden var den største siden 2016. Hertil kommer et bredt udsnit af andre godsaktiviteter, der også sætter sit præg på den store alsidige lokalhavn. De mange godsaktiviteter med blandt andet korn, grus, skærver, skrot, roepiller, rammer og vindmøllevinger skifter med årstider og det aktuelle behov.

Vestborg ligger ved kaj 0 og er ved og lægge skærver på kajen
Vestborg losser skærver ved kaj 0

Skærver til Femern på ny Sydhavnskaj

Den helt nye multikaj giver perfekte muligheder for modtagelse og udskibning af bulk gods.

Efter kajen blev indviet den 1. september 2020, har der jævnlig været skibe ved vores nye kaj 0, kaldet Sydhavnskajen.

Det første, der blev udskibet fra kajen, var en kornlast. Men som forventet er det især Femern-aktiviteter, der er rykket ind på den gode brede kaj. Skib efter skib ankommer nu med skærver, der losses direkte til bil, eller kortvarigt bliver lagt på kaj og siden kørt væk med lastbil.

Ved den vestlige ende af kajen er der nu også blevet etableret vej til kajen. Det giver en god trafikafvikling til og fra kajen. Lastbilerne ankommer til den ene ende af kajen og forlader den i modsatte ende.

Skærverne bliver sejlet hertil fra Norge. Nogle af skibene er selvlossere, mens andre skal have havnekran til losning. Skibslasterne varierer lidt, men den typiske størrelsesorden er på 4.000 tons og derover. Skærverne bliver lagt i store bunker på kaj for hen over de næste dage at blive læsset på lastbil og kørt til Femernbyggeriet.

I begyndelsen af marts måned var det Arklow Brave, som kom til Nakskov med 8.000 tons skærver fra Norge for herefter at blive lastet med 7.000 tons hvede til Irland.

Skibsmæglerfirmaet Krinak A/S står for hele operationen i Nakskov, som vil strække sig ind i 2022.

Arklow Brave er ved og lægge skærver på kaj 0, gummiged er samtidig ved og fylde lastbiler
Arklow Brave losser ved kaj 0
Nakskov Havn 2 for fuld kraft igennem isen forbi kaj 4 hvor der ligger skib
Nakskov Havn II for fuld kraft igennem isen

Isbrydning i Nakskov

Vores trofaste slæbebåd Nakskov Havn II måtte igen i 2021 på ”vintertjeneste”. 

Opgaverne for vores slæbebåd har siden den blev bygget i 1980 været mange og meget forskellige. Nakskov Havn har en stor opgave i at sikre god afmærkning af indsejlingen, og her er slæbebåden NH II uundværlig.

I kolde vintre er det også en vigtig opgave at bryde is i havnen og i den over 7 sømil lange sejlrende. Det har nogle gange været en langsommelig opgave på første tur om morgenen at skulle trykke sig ud gennem fjorden med en hastighed mellem 2 og 3 knob. Det har til gengæld være noget sjovere at sejle ind igen for fuld fart med op til 8 knob og med en god hækbølge at kunne knække is med en tykkelse på over 30 cm.

Opgaven har denne vinter været lidt lettere. Isen har kun været op til 15 cm, men ikke desto mindre er det vigtigt at få sejlrenden brudt, så farvandsafmærkning er synlig, og så skibe let og sikkert kan anløbe Nakskov Havn.

Sikkerhed er altid vigtigt, og derfor sejler Nakskov Havn II altid med en mindst to mand stor besætning, hvoraf mindst en af dem har erfaring med at bryde is. Nakskov Havn II er udstyret med AIS, Epirb, WHF, GPS, redningsflåde og flydeudstyr, hvis det utænkelige skulle ske.

Nakskov Havn II har en Volvo Penta hovedmaskine med 385 heste og et pæletræk på 3 ton. En gammel værdsat og trofast slider.

""
Arbejdsfartøjer ved og gøre klar ved kaj 4

Rødbyhavn under forandring

Femernbyggeriet har allerede betydet store forandringer i Rødbyhavn, og det er kun lige begyndt.

Havnen har i god tid lavet en lang række tiltag for at være klar til Femernbyggeriet.

Kaj 4 er blevet forlænget, der er etableret vandkiosk, så skibene kan selvbetjene sig 24/7 - 365. Havnen har fået ny indkørsel, så adgangsvejen nu går uden om byen. Ligeledes er der etableret flere andre veje.

På stranden er der etableret en midlertidig bygning, der pt. huser ”Femern Development” samt kommunens ”Femern Agency”. Femern Agency er et myndighedssamarbejde, der har til formål at skabe en smidig og effektiv myndighedsbetjening for arbejdskraft til Femernprojektet.

Begge virksomheder/kontorer skal senere flytte ind i nyt kontorhus/hotelbygning, der projekteres lige i vandkanten.

Bredgaard har bygget stort bådebyggeri. Sammen med andre virksomheder i samme kategori servicerer de mindre fartøjer, der arbejder på tunnelbyggeriet.

FBC, der etablerer moler og ny arbejdshavn, har etableret sig i et midlertidigt byggeri med ca. 70 kontorarbejdspladser. Herfra administreres de mange arbejdspladser i havnen og på havet.

Bygherren, der bygger tunnel, har købt det tidligere Danhotel og istandsat det, så det kan huse nogle af de mange kontorarbejdspladser, der opstår i forbindelse med tunnelbyggeriet. Samme sted vil der blive etableret besøgscenter, hvorfra man vil kunne se, hvordan tunnelbyggeriet skrider frem.

Hele byen og omegnen summer af aktiviteter og fremmede sprog. Projektarbejdere fra nær og fjern har allerede etableret sig, og det er næsten umuligt at finde tomme lejemål og hotelværelser i området.

Det tidligere Danhotel med tilhørende legeplads i forgrunden
Bygherrens administrationsbygning det tidligere Danhotel
""
Grafisk illustration af den fremtidige arbejdshavn

Fehmarn Belt Contractors i Rødbyhavn

FBC er et konsortium af firmaerne Boskalis og Van Oord, som skal bygge Femerns arbejdshavn. 

De hollandske entreprenører forestår udgravningen af havnebassinet og konstruktionen af molerne for den nye arbejdshavn. Her skal materialerne til etableringen af tunnelelementfabrikken sejles ind og tunnelelementerne senere slæbes ud og nedsænkes på havbunden.

Arbejdshavnen skal strække sig 500 meter ud fra kysten, og den bliver over dobbelt så stor som Rødbyhavn Trafikhavn. Anlægsarbejdet omfatter uddybning af havnebassinet, bygning af stensætninger til inddæmning og kystsikring af områder til landopfyldning.

Firmaet har etableret et større kontor på et havneareal i Rødbyhavn med ca. 70 kontorarbejdspladser. Herfra foregår administration og styring af arbejdsopgaver til søs.

Foruden kontoret har man lejet hele Kaj 5 og en lagerplads på nordkajen. Herfra håndteres varer, olie og proviant til de mange arbejdspramme, der bygger moler uden på den eksisterende strand ved Rødbyhavn samt til den nye havn og tunnelportal. Affaldshåndteringen fra skibene/prammene foregår også herfra. Alt affaldet sorteres i relevante segmenter i containere, der er leveret af Marius Petersen.

Fra nordkajen sendes mandskab ud til de forskellige pramme, hvor man arbejder i skiftehold. Mandskabet går igennem en sluse, så de på den måde registreres.

FBC laver ligeledes miljømålinger for Femern. Dette foregår også med base på Kaj 5 og fra pontonbroen.

Derudover har man lejet sig ind i en del af bygningerne ved den nordlige silo på Kaj 4 og på et areal syd for siloerne. Herfra udskibes også materiel til byggeriet fra den nye kaj, som blev anlagt i 2015.

Havnen har et godt samarbejde med FBC. For eksempel er der stadigvæk anløb af fragtskibe med gødning til Kaj 5 og grus-transporter til Kaj 4, men der er ikke problemer med at koordinere dette, selv om det foregår fra samme kajer.

For tiden besejles havnen af 9 specielle slæbebåde. De fleste er ”Multicats”, og der er tre crew-både og to miljøskibe. Alle skibe har via VHF kontakt til Scandlines ”Ferryleader”, der styrer trafikken ud og ind af havnen (til dagligt kaldet ”Rødby port”).

FBC´s hjemmeside: fehmarnbeltcontractors.com

 

""
Oversigt over udretning og udvidelse af sejlrenden

Tidsplan er udfordret af ekstra myndighedsbehandling

Flere store skibsanløb til Nakskov Havn er baggrunden for arbejdet med udretning og udvidelse af sejlrende. 

I 2019 blev der lavet en aftale med Kystdirektoratet om en VVM redegørelse. Det er dog endnu ikke lykkedes at komme helt i mål, og tidsplanen er usikker.

Vi har med god hjælp fra Sweco gennem godt 2 år arbejdet på at tilvejebringe det fornødne grundlag for projektet. Vi fornemmer en positiv holdning både fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, som dog synes hårdt belastet af opgaver og den særlige udfordring med en større uddybning i et Natura 2000 område. Det giver en meget lang sagsbehandlingstid. Desuden har godkendelsesprocessen i slutningen af 2020 og starten af indeværende år fået en ekstra krølle, som kan give yderligere forsinkelse.

Som resultat af, at VVM’en har været sendt i stjernehøring af KDI, har MST nu ønsket, at der gennemføres en konsekvensvurdering som supplement til den aftalte VVM redegørelse. Den har et lidt andet indhold og skal vurdere dybere og mere detaljeret på konsekvenserne af uddybningen i Natura 2000 området end væsentlighedsvurderingerne i VVM redegørelsen gør. Sweco har igangsat arbejdet 1. februar. Det omfatter blandt andet nogle flere sedimentspredningssimuleringer i Nakskov Fjord, og det vil strække sig over 10 uger. Herudover er vi afhængige af, hvor hurtig respons vi kan få fra myndighederne i KDI og MST.

Det forventes udelukkende at være skrivebordsarbejde, altså uden feltundersøgelser, og rapporten forventes at kunne fremsendes til MST medio april.

Vi forstår og respekterer behovet for grundige undersøgelser, men det lange tidsforløb er frustrerende. Vi forstår og deler derfor alles utålmodighed, og vi arbejder så hurtigt, vi kan. Men desværre kan vi endnu ikke sige yderligere.

""
Boldwind og Vestvind ved kaj i Nakskov
""
Peter Errebo Hansen på vej i havnens mobilkran

Frisk nyt blod til Rødbyhavn Trafikhavn

Peter Errebo Hansen er kendt lokalt, men et nyt ansigt på havnen.

Da Stig Rasmussen valgte at gå på efterløn, søgte Rødbyhavn Trafikhavn efter en ny alsidig, fleksibel og dygtig medarbejder. Efter en ansøgningsrunde med over 70 ansøgere faldt valget på Peter Errebo Hansen. Peter blev blandt andet valgt, fordi han har en god og alsidig baggrund, og fordi han er meget serviceminded. Vi vidste naturligvis, at vi ikke kunne forvente en ny medarbejder med tilsvarende erfaring og indsigt i havnedrift. Peter har dog været meget lærenem og har desuden gennemført en videreuddannelse som kranfører.

Peter er godt kendt og vellidt i lokalsamfundet. Han har sin egen mening, og han forsvarer den gerne. Han deltager ofte som frivillig, når byen har brug for ham. For eksempel monterer han hvert år julelys i Rødbyhavn, og han er frivillig ved lokale håndboldarrangementer.

Peter er født i byen og har altid været en flittig mand. Han har prøvet en del i tidens løb. Blandt andet har han været opvasker på Lalandia og ansat på færgerne. Senest har han uddannet sig til tømrer. Værnepligten tilbragte han i dronningens klæder. Her lærte han at stå ret foran Amalienborg.

Alle på havnen har taget godt mod Peter og hjulpet ham tilrette, så han også føler sig godt tilpas i sin nye rolle.

Som et af vores ansigter udadtil er han værdifuld for havnen. Vi glæder os over at byde ham velkommen og ser frem til, at han kan yde en stor indsats for os i mange år endnu. 

""
Peter Errebo Hansen Rødbyhavn Trafikhavns nye medarbejder