Procedure i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt

Procedure i forbindelse med opsigelse og aflevering af lejede erhvervsarealer er delt op i 2 afsnit.

Har du spørgsmål til udlejning eller opsigelse og aflevering af lejede arealer, er du altid velkommen til at kontakte havnemesteren.

Send en mail til Lolland Havne

 • Når Lejer eller Udlejer har opsagt lejemålet til fraflytning, så skal det undersøges, hvorvidt der på lejemålet er noteret en påtegning fra panthaver. Dette gælder også hvis lejemålet er opsagt som mislig-holdt.
 • Såfremt der er noteret en påtegning fra en panthaver på lejemålet, så skal retningslinjerne i påtegningen følges, herunder særligt i rela-tion til underretning af panthaver.

 • Når Lejer har afgivet opsigelse i henhold til lejekontraktens bestem-melser derom, skal Lejeren senest 2 ½ måned før fraflytningsdagen skriftligt indkalde Udlejer til en fælles besigtigelse af Det Lejede Areal, der skal afhol-des senest 2 måned før fraflytningsdagen.
   
 • Ved besigtigelsen aftaler Lejeren og Udlejeren nærmere om hvilke retableringsar-bejde, der skal udføres for at bringe Det Lejede Areal i aftalt stand på afleveringstids-punktet, samt frister for sådanne arbejder. Udlejer er berettiget til at følge op på, at de aftalte frister for retablering overholdes.
   
 • Såfremt det er aftalt i lejekontraktens afsnit 7 og Udlejer anmoder derom har Lejer pligt til, at dokumentere Det Lejede Areals tilstand med hensyn til forurening. I disse tilfælde sker besigtigelsen allerede 4 måneder før fraflytningsdagen.
   
 • Kan det på fraflytningsdagen konstateres, at pligterne ikke er opfyldt, er Udlejer be-rettiget til – for Lejers regning og risiko – at bringe Det Lejede Areal i en stand, der er i overensstemmelse med det i kontrakten aftalte, jf. de generelle bestemmelser pkt. 11.2
   
 • Senest 8 dage før Lejerens faktiske fraflytning skal Lejeren opgive den adresse samt mailadresse, hvortil meddelelser fra Udlejer skal sendes.
   
 • Såfremt lejekontrakten er tinglyst på Det Lejede Areal, er Lejer forpligtet til at sikre aflysningen heraf straks efter lejeforholdets ophør.
   
 • Efter gennemførelse af ovenstående handlinger er Udlejer forpligtet til at tilbagebetale eventuelt indbetalt depositum eller frigive bankgarantier.