Takster og regulativer 2024

Takster for lystsejlere i Nakskov, Rødbyhavn, Askø, Dybvig, Vesterby og Femø Havne

Takster fastliggere

Takster 2024
Eksl. moms

Takster 2024
Incl. moms

Bådpladsleje, hjemmehørende både.
Pladsbredde:

 

 
Mindre en 2,00 m kr. 1.256 kr. 1.570
2,00 m - 2,49 m kr. 2.188 kr. 2.735
2,50 m - 2,99 m kr. 2.984 kr. 3.730
3,00 m - 3,49 m kr. 3.928 kr. 4.910
3,50 m - 3,99 m kr. 5.504 kr. 6.880
4,00 m og derover kr. 6.676 kr. 8.345

 

 

Bådpladsleje gæstesejlere

Takster 2024
Eksl. moms

Takster 2024
Incl. moms

Bådlængde (pr. døgn)    
Fra 0 - 7,99 m kr. 152 kr. 190
Fra 8 - 10,99 m kr. 168 kr. 210
Fra 11 - 13,99 m kr. 200 kr. 250
Fra 14 - 16,99 m kr. 240 kr. 300
Fra 17 - 19,99 m kr. 288 kr. 360
Fra 20 m og derover pr. løbende meter kr. 16 kr. 20
Strømforbrug pr. døgn kr. 20 kr. 25

Autocampere

Takster 2024 eksl. moms

Takster 2024 incl. moms

Autocampere (hvor plads findes, incl. adgang til velfærdsfaciliteter) pr. døgn kr. 152 kr. 190
Strømforbrug pr. døgn kr. 20 kr. 25

Erhvervsfiskere

Takster 2024 eksl. moms

Takster 2024 incl. moms

Hjemmehørende både - jollepladser kr. 1.500 kr. 1.875
Hjemmehørende både med pladsbredde over 2,00 m kr. 4.100 kr. 5.125

Venteliste til fastligger bådplads

Takster 2024 eksl. moms

Takster 2024 inkl. moms

Årlig venteliste gebyr kr. 80 kr. 100

Betalingsmidler

Der kan betales med diverse kreditkort, MobilePay og Harba app.

Priserne er inklusiv benyttelse af  toilet- og badfaciliteter

Download prisliste 2024 for lystbådehavnene

Regulativer for lystbådehavne

§1. Ret til bådplads

 1. Bådplads kan tildeles enhver person som er fyldt 18 år.
 2. Personer der har folkeregisteradresse og er fastboende på Femø, Fejø eller Askø har 1. prioritet til bådplads på den ø hvor de har bopæl, sommerhus ejere har 2. prioritet og personer uden tilknytning til øen har 3. prioritet.
 3. Det forudsættes, at havnen har ledig kapacitet til et fartøj af den størrelse, der ansøges om plads til. Er dette ikke tilfældet udskydes tildelingen, indtil der er kapacitet. Tilsvarende gælder ved udskiftning af fartøj.
 4. Personer som indgiver skriftlig ansøgning om bådplads, opføres på venteliste for hver ø især og i overensstemmelse med pkt. 2.
 5. Opførelsen på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til person udenfor husstanden.
 6. Der oplyses længde, bredde og dybdegang på det ønskede fartøj.
 7. Ved fraflytning eller tilflytning ændres prioriteten automatisk af ventelisten jævnfør pkt. 2.

§2. Leje

 1. Bådpladsleje opkræves i februar måned. Ved manglende betaling frafaldes retten til pladsen.
 2. Bådpladslejen skal være betalt inden søsætning eller ibrugtagning af pladsen.
 3. Når bådpladsen tages i brug, skal bådpladslejeren dokumentere sit ejerskab til det tilmeldte fartøj på fyldestgørende måde.
 4. Fartøjet skal være forsynet med navn og hjemsted.
 5. Bevis for betalt pladsleje skal vises ved søsætning og på forlangende.
 6. Bådejere der pr. 1. juni 2011 allerede har indgået en bådplads lejeaftale og har folkeregisteradresse et andet sted, end på den ø hvor havnen er, kan ikke opsiges fra deres bådplads grundet deres folkeregisteradresse

§3. Skift af plads

 1. Bådejere, som har haft bådplads i havnen i foregående sæson, har automatisk ret til bådpladsen i samme havn den følgende sæson, såfremt at krav i §1 og §2 er opfyldt.
 2. Bådplads skal benyttes hver sæson, ved manglende benyttelse, kan personen miste retten til pladsen, ved sygdom eller andet gyldigt grund kan der ses bort fra denne.
 3. Ønsker en bådejer, at anskaffe et andet fartøj med andre dimensioner end den tildelte plads tillader, skal der skriftligt ansøges om en passende plads.
 4. Ansøgeren optages forrest på ventelisten, hvis ikke en anden tilsvarende pladslejer er opført. Hvis anden pladslejer er noteret til skift af plads så noteres den nye som nummer to osv.
 5. Havnemyndigheden kan, uanset foranstående bestemmelser, undlade at tildele eller forny en havneplads for en kommende sæson, såfremt det fartøj, der ønskes plads til, pga. sin størrelse, konstruktion, tilstand eller andre forhold, der efter havnemyndighedens skøn gør det uegnet til den pågældende plads.
 6. Havnemyndigheden kan til enhver tid inddrage eller forøge antal fastligger pladser i havnen.

§4. Tildeling af plads

 1. Tildeling af bådplads efter ventelisten sker pr. 1. maj. Tildelingen sker i den rækkefølge ansøgningerne er tilgået ventelisten, således at første person på listen skriftlig tilbydes plads først, pågældende skal svare inden en uge.
 2. Havnemyndigheden vil, så snart der er mulighed for det, meddele personer på ventelisten om ledige størrelsesmæssigt passende pladser. Personer skal senest 4 uger herefter give Lolland Kommunale Havne svar herpå.
 3. Personer som afviser tilbud om plads skal, for ikke at blive slettet på ventelisten, senest 1 uge efter, underrette havnemyndigheden om de fortsat ønsker at stå på ventelisten.
 4. Personer der flere gange afviser tilbud om plads vil blive slettet på ventelisten.

§5. Overdragelse af bådplads

 1. Overdragelse af bådplads til medejer eller medlem af husstanden, er kun mulig hvis medlem af husstanden eller partejerskabet, er anmeldt til havnefogeden på et tidspunkt, der sidestilles med ansøgere på ventelisten. Betingelserne i §1 skal være opfyldt.
 2. Ingen kan ved køb eller ved erhvervelse af en anpart i et fartøj, eller på nogen anden måde, opnå fortrinsret til bådplads.
 3. Opfylder en indehaver af en bådplads ikke § 1. bortfalder rettigheder ved indeværende sejlsæsons udgang.

§6. Midlertidig ledigt plads

 1. l tidsrum, hvor bådejer ikke benytter den anviste bådplads, skal der tydeligt skiltes med periode hvornår pladsen er ledig. Havnen disponerer over pladsen, når den ikke benyttes, men påtager sig intet ansvar for evt. manglende  fortøjninger eller andet udstyr der er rigget til på pladsen.

§7. Dispensation

 1. Havnemyndigheden afgør med bindende virkning, dels spørgsmål om meddelelse af dispensation fra disse regler, og dels enhver uoverensstemmelse der måtte opstå med hensyn til forståelse af disse regler.

§8. Administration

 1. Ventelisten administreres af havnemyndigheden og er med undtagelse af personlige oplysninger offentlig tilgængelig.
 2. Havnemyndigheden forbeholder sig ret til at opkræve gebyr af personer der ønsker at stå på ventelisten.

§9. Regulativ og ordensreglement

 1. Hvad der end måtte stå i disse regler, tilsidesætter det ikke hvad der måtte stå i regulativ og ordensreglement for havnen.

§10. Ikrafttrædelse

 1. Disse regler træder i kraft på datoen for Lolland Kommunes godkendelse af dem.
 2. Godkendt i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-05-2012

Ordensreglement 2011, gældende for Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havne


Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 266 af 11 marts 2009 og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 24. februar 2012 i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser, til ikrafttræden straks.

Ordensreglement for Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havne.

Anvendelse af ordensreglementet

1.1 Nærværende bestemmelser er gældende for alle skibe og fartøjer der anløber Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havn. Hvor ikke andet er anført er bestemmelserne i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, Trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 1146 af 25. november 2004, bilag 1 gældende.

1.2 Havnenes områder vand og landarealer er som anført i vedhæftede bilag:

1.2.1 Bilag 1 Femø Havn 

Øst Mole 54°58’48,43” N 011°30’47,95” Ø
Vest Mole 54°56’19,34” N 011°30’47,35” Ø
Fra position på vest mole i ret linje til hjørne på vest kaj, lange afgrænsning mellem græsmark og kaj til vejkryds ved Askhavnsvej, herefter i ret linje til hjørnet af bygning 3, langs facaden af bygningens sydside, til hjørne af gamle legeplads langs vejen og tværs over Pigmosevej, herefter langs rabat og langmole ud til position på øst molen.

1.2.2. Bilag 2 Dybvig Havn Øst

Mole 54°56’38,22” N 011°26’10,78” Ø
Vest Mole 54°56’38,02” N 011°26’07,52” Ø
Fra position på vest mole langs mole ind til stranden hvor træbro kommer i land, herefter langs grænsen til genbrugsplads til det nordligste hjørne af denne, i en ret linje til vejkryds genbrugspladsvej og Dybvigvej, tværs over vejen til havnekontor, videre tværs over vejen , langs vejkant til sti der fører ud til stenmole, herefter ud langs denne til position på vest molen.

1.2.3. Bilag 3 Vesterby Havn

Øst Mole 54°56’06,62” N 011°22’22,14” Ø
Vest Mole 54°56’08,10” N 011°22’16,58” Ø
Fra position på vest mole langs ydersiden af molen, videre il Herredsvej, vinkelret af denne og på sydsiden af Strandvejen til mole, herefter langs yderside af mole til position på øst molen

1.2.4. Bilag 4 Askø Havn

Øst Mole 54°53’02,23” N 011°29’00,29” Ø
Vest Mole 54°53’02,16” N 011°28’59,07” Ø
På ydersiden langs mole ad stranden til pos: 54°53’07,57” N 011°28’49,97” Ø, herefter i en ret linje til position hvor Konemadevej skærer diget, herefter langs vandkant og brohammer til position på øst mole.

1.2.5 Bilag 5 Kragenæs Havn 

Nord Mole 54°54’59,52” N 011°21’40,65” Ø 
Syd Mole 54°54’56,49” N 011°21’35,54” Ø 
Herefter langs vandkant til skel i hjørnet med fiskeskure, derefter langs afgrænsning til campingplads og til gamle vejerbod ved Kragenæsvej og tværs over denne, ved indkørsel til opbevaringsplads for både i en ret linje til stranden, herefter langs strandkant, kaj og mole til position på nord mole. 

2 Ordensregler generelt 

2.1. Al udrustning, herunder også både på trailere samt joller, skal være mærket, så ejerforhold tydeligt fremgår. 

2.2. For at have en plads på land eller i vandet i Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havn skal der være indgået en aftale, hvor pris og vilkår for lejen er beskrevet.

2.3. Gæstende fartøjer skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden. 

2.4. Fartøjer på trailer, joller, udrustning m.v. må på kun henstilles på arealer anvist af havnemyndigheden. 

2.5. Alle fartøjer, bådvogne, stativer og master m.m., som anbringes på landarealerne, skal være tydeligt mærket med fartøjsnavn samt ejeroplysninger. 

2.6. Ansvarsforsikring er obligatorisk for ejere af fartøjer, der anløber havnen. Dokumentation skal forevises på forlangende af havnemyndigheden. 

2.7. Udstyr og grej må ikke henligge i længere tid på broer og havnearealer uden særlig tilladelse. Gangarealer skal holdes fri. 

2.8. Hunde skal føres i snor. 

2.9. Det er ikke tilladt at kaste sten eller andet i bassinet. 

2.10. Hvis der monteres gulvtæpper, lægter m.v. på broer og pæle, må dette kun ske med forud indgået aftale med havnemyndigheden og skal det ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skader på personer eller fartøjer. 

2.11. Grill kan benyttes på kajer og landarealer, hvis der holdes god afstand til bygninger og fartøjer. Det er ikke tilladt at benytte grill på broer og fartøjer. 

2.12. Teltslagning og opstilling af campingvogne er kun tilladt havnemyndighedens forudgående tilladelse. 

2.13. Der skal overalt i havnen, på gade-, kaj- og broarealer til enhver tid være rent og ryddeligt. Havnen kan om fornødent udstede påbud til de pågældende brugere af arealet om oprydning og rengøring. Hvis dette ikke sker, vil havnemyndigheden foranledige det foretaget på den pågældendes regning. 

3 Regler om miljøforhold 

3.1 Spild af brændstof i havnen skal undgås. I tilfælde af spild skal skadevolder straks kontakte havnemyndigheden. Havnemyndigheden foretager eventuel forureningsbekæmpelse. Skadevolderen forpligtes til at betale eventuelle omkostninger, som påføres havnemyndigheden. 

3.2 Fjernelse/slibning af bundmaling skal ske miljørigtigt og må kun foretages med udstyr, som sikrer en effektiv opsamling af slibestøv og afskrab. Afrenset bundmaling skal fjernes efter gældende miljøbestemmelser. 

3.3 Støvgener skal minimeres mest muligt. Sandblæsning og lignende aktiviteter skal foregå under en afdækning. Sandblæsning må kun foretages efter tilladelse fra havnemyndigheden. 

3.4 Højtryksrensning må kun foretages hvis havnemyndigheden kan anviser arealer dertil. 

3.5 I øvrigt henvises til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) vedr. brug af forbudt bundmaling: 

4 Anvendelse af landarealer til båd opbevaring 

4.1 Evt. opbevaring af fartøjer på havneområdet kan kun ske efter anvisning fra havnemyndigheden. 

4.2 Fjernelse af affald så som malerbøtter, træstumper m.m. skal være fuldført umiddelbart efter, at arbejde med dette er fuldført. I modsat fald har havnemyndigheden ret til at foretage oprydning for ejerens regning. 

4.3 Der er ikke tilladt at anvende elvarmeapparater eller lign. på båd opbevaringspladsen uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden. Det er ikke tilladt at have tilsluttet strøm på opbevaringspladsen, uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden og uden at fartøjets ejer er til stede. 

4.4 Elforbrug opkræves efter forbrug målt på bimåler, eller efter havnemyndighedens skøn. 

4.5 Overtrædes denne regel, er havnemyndigheden berettiget til at frakoble strømmen og kræve betaling for vurderet forbrug. 

5 Håndhævelse 

5.1 Ved overtrædelse af ordensreglementet gives - afhængig af forholdet - mundtlig(e) og/eller skriftlig(e) advarsel(er) med en passende frist til at rette op på forholdet. Manglende iagttagelse af sådan(e) advarsel(er) kan medføre bortvisning uden varsel. 

5.2 Overtrædelse af ordensreglementet kan i grove tilfælde medføre bortvisning fra havnen uden varsel. I tilfælde af bortvisning skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m. fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf kan medføre, at havnemyndigheden i henhold til pkt. 3.4 fjerner fartøjet m.m. for ejerens regning og risiko. 

Godkendt i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-05-2012

Havnegrænser for Askø-, Femø-, Dybvig-, Vesterby- og Kragenæs Havn

Havnegrænse for Askø Havn

Havnegrænse for Femø Havn

Havnegrænse for Dybvig Havn

Havnegrænse for Vesterby Havn

Havnegrænse for Kragenæs Havn

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

I medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse i helhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne: 

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne« gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne. 

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærdiget. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002. 

Kystdirektoratet, den 15. april 2002 

Per Roed Jakobsen 

/Flemming Thyme


Bilag 1 

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. 

Gældende for Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havn 

For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for 
\r\nden pågældende havn. 

Det individuelle ordensreglement skal henvise til »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. 

Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet. 

1. Generelle bestemmelser 

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden. 

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden. 

1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov. 

1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges. 

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m. 

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil. 

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne). 

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. 

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.  

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget. 

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser. 

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist. 

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. 

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads. 

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både. 

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. 

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både. 

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer. 

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten. 

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v. 

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.Såfremt en uafhængig vureringsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger. 

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. 

3. Optagning, reparation, brændstof m.m. 

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende. 

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej. 

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden. 

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. 

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. 

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj. 

4. Forskellige miljø-og ordensbestemmelser 

4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet. 

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere. 

4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

a) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (*) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. 

b) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. 

c) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. 

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter. 

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand". 

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser. 

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: 

a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse. 

b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser. 

c) Fiskeri. 

d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende. 

e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker. 

f) Placering af husbåde. 

g) Teltslagning og opstilling af campingvogne. 

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet. 

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser. 

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden. 

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser 

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført. 

5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes. 

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen. 

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden. 

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde. 

*) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).

Affaldsplaner for lystbådehavnene

Affaldsplaner angiver hvorledes lystsejlere eller besøgende på havnene kan forholde sig med hensyn til håndtering af affald på vores havne.

Affaldsplanerne kan downloades eller læses på nedenstående links:

Affaldsplan Askø havn

Affaldsplan Dybvig Havn

Affaldsplan Vesterby Havn

Affaldsplan Femø Havn

Affaldsplan Kragenæs Færgehavn

Affaldsplan Kragenæs lystbådehavn