Affaldsplan

Rødbyhavn Trafikhavn

Affaldsspanden beskriver og fastsætter affaldshåndteringen på Rødbyhavn Trafikhavn.

Affaldsplan Rødbyhavn Trafikhavn

Ansvarlig for udarbejdelsen:

Havnemester Rødbyhavn Trafikhavn

Ansvarlig for gennemførelsen:

Havnemester Rødbyhavn Trafikhavn

 

 • Lov om beskyttelse af havmiljøet – Lov nr. 476 af 30/6/1993
 • Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner (bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006)

Indhold:

 1. Beskrivelse af havnens modtageordning
 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
 5. Beskrivelse af afgiftsordningen
 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Bilag 1: Anvendt skiltning
Bilag 2: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
Bilag 3: Oversigtskort over havnens område

 

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Stationært tømningsanlæg til holdingtanke

5000 liter

 

 

Driftsaffald – olie og kemikalier

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand)

1000 liter

Tank/beholder til ren spildolie

2 modtagerstationer á 400 liter + tk á 1000 liter

Beholder/container til forskellige typer fast farligt affald

Olieprodukter (klude mm.) --- 1 container med låg á 100 liter (ordning via DSA)

 

Beholder/container til akkumulatorer og batterier

Palle med ”pallerammer”

 

Beholder til fast olieaffald

Oliefiltre --- 2 containere m. låg á 130 liter (ordning via DSA)

 

 

Driftsaffald – almindeligt affald

 

Type af faciliteter

Kapacitet

Container til dagrenovation

2 stk. vippecontainer á ca. 4 kbm  til tømning efter behov

2 stk. mobile container á ca. ½ kbm  med uge-tømning

Skraldespande/stativer til dagrenovation

Skraldestativer med ca. 50 m afstand i hele havnen – efterses/tømmes dagligt.

Flaskecontainer

1 stk. flaskecontainer ´a ca 2 kbm  samt i sejlersæson yderligere palle med palleramme ved lystsejlerbroen

Container til tovrester/bundgarn mm.

6 kbm container  til sortering på losseplads

 

 

2.  Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:

Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 

3  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havne-bestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand:

 

Affald fra følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

 

 

 

 

Holding tanke

Stationært anlæg

På kaj 7

Havnekort

 

 

 

 

Driftsaffald – olie og kemikalier.

 

Affaldet sorteres i følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Olieholdigt  spildevand

Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand)

På lukket plads – beholder kan rekvireres – max 200 liter afhentes

Havnekort

Ren spildeolie

 

2 stk olietønder á 200 liter til opsamling af ren spildolie (i skabe med opsamlingsbakke).

Kaj 7 vestlige ende

&

Bag havnekontor

Havnekort

Fast olieaffald

Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v.

Kan afleveres på aflåst plads i arbejdstid

Havnekort

Flydende kemikalier

Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald

Kan afleveres på aflåst plads i arbejdstid

Havnekort

Faste kemikalier

Beholder/container til forskellige typer af fast farligt affald

Kan afleveres på aflåst plads i arbejdstid

Havnekort

Faste kemikalier

Beholder/container til akkumulatorer og batterier

Kan afleveres på aflåst plads i arbejdstid

Havnekort

Faste kemikalier

Beholder til almindelige engangsbatterier

Beholder på Havnekontor

Havnekort

Ukendte kemikalier

Beholder til ukendte kemikalier

Kan afleveres på aflåst plads i arbejdstid

Havnekort

 

 

 

 

Driftsaffald – almindeligt affald:

 

Affaldet sorteres i følgende kategorier:

Type af facilitet:

Placering af faciliteter:

Skiltning:

Dagrenovation

Container til dagrenovation

Ved  Havnekontor samt slæbested

Havnekort

Dagrenovation

Alm. skraldespande/stativer

Hele havnen med afstand af ca. 50 m imellem

Havnekort

Pap og papir

Container til pap og papir

Ingen separat papir og pap opsamling

 

Glas

Flaskecontainer

Ved havnekontor samt i lystsejlersæ-son  ved lystsejler-ponton

Havnekort

Metal

Container til metal (konservesdåser)

Øl og sodavandsdåser modtages i flaskecontainer.

Metalaffald kan leveres på aflåst plads i arbejdstid ---samt i lystsejlersæ-son  ved lystsejler-ponton

Havnekort

Plast

Container til plast

Plast øl og sodavandflasker modtages i flaskecontainer.

Ingen separat opsamling af plast

 

4.  Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved havnekontoret, badebygning  og ved pontonbroen.

5.  Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

6.  Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnemesteren som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havneadministrationen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

7.  Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Konsultationen af brugerne af havnen kan ske ved:

 • Brugermøde
 • Eller ved henvendelse på havnekontor

 

Billedet er en oversigt over havneskilte vedrørende affaldssortering